برای کشف راه زندگی از دوستانتان سوال کنید

در زندگی، گرفتن بعضی تصمیمات بسیار دشوار است. تصمیماتی مانند اینکه “میخواهید در زندگی خود چه کار کنید؟”.

فراموش نکنید که شما با افرادی احاطه شده اید که تخصص شما، علایق و سلایق و ارزشی که برای دیگران دارید را خوب میشناسند.از آنها  بپرسید که چه کاری بهتر است انجام دهید و چگونه ارزشمندتر می شوید؟ از آنها بخواهید که در کشف پاسخ این سوال ها راهنمایتان باشند. ادامه خواندن برای کشف راه زندگی از دوستانتان سوال کنید